Vhodnosť použitia stavebného výrobku:

Drôtokamenné gabiónové konštrukcie je možné použiť na nasledovné stavebné objekty :
– gravitačné oporné múry, zárubné múry, obkladové steny pri komunikáciách, železničných koridoroch, čerpacích staniciach PH
– ochrana pilierov mostov, krídla mostných konštrukcií
– stabilizácia svahov, opevňovacie prvky svahov, terasovanie vo svahoch
– výtokové krídla priepustov
– protihlukové zariadenia
– stabilizácia brehov pri vodných tokoch
– priečne objekty vo vodných tokoch (prahy, stupne, prehrádzky)
– skládky materiálov
– prvky pre architektonické členenie terénu pri obytných súboroch

Výhody stavebného výrobku:

– tvarová rozmanitosť
– prírodný vzhľad
– krátka doba realizácie
– stávajú sa prirodzenou súčasťou terénu
– suchá montáž
– vynikajúci zvukový útlm
– nenarušujú prirodzený vodný režim
– možnosť realizácie v zimnom období
– úspora nákladov na realizáciu oproti klasickým technológiám
– využívanie materiálov z miestnych zdrojov

5 2 3